FORRETNINGS- OG SUPPORTBETINGELSER

GENERELT
Nedenstående betingelser gælder for al service, leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med ITAGIL.

TILBUD
Tilbud er gældende i 10 dage. Der tages forbehold for pris-og produktændringer fra leverandørens side samt trykfejl.

PRISER
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, fragt og installation/opsætning, medmindre andet er angivet.

PRISÆNDRINGER
ITAGIL kan ændre priserne på egne produkter og services med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, dog uden varsel ved ændring af priser i kundens favør.

Der henvises generelt til relevant tredjeparts betingelser i forbindelse med prisændringer på tredjeparts produkter og services, der faciliteres af ITAGIL, herunder Microsoft licenser. ITAGIL oplyser, i det omfang det er muligt, om eventuelle prisændringer på tredjeparts produkter, der faciliteres af ITAGIL, men er derudover ikke ansvarlig for sådanne prisændringer.

KØRSEL
Faktureres efter medgået tid til gældende timetakst og faktureringsenhed.
Derudover faktureres statens kilometertakst samt tillæg for bro, færge og fly.

BETALING
Alle leverancer sker mod kontant betaling eller pr. efterkrav, hvis ikke andet er aftalt. Leverancer på faktura, skal betales rettidigt. Sker betalingen ikke rettidigt, vil der blive beregnet rente pr. påbegyndt måned med rentesats, der på pågældende tidspunkt er gældende for ITAGIL. Ved manglende betaling opkræves ligeledes et rykkergebyr á 100 kr.

I tilfælde af manglende betaling forbeholder ITAGIL sig retten til at lukke ned for den pågældende service.

GARANTI OG SERVICE
Hardware og software leveres med de garantier som producenten yder over for ITAGIL. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti over for ITAGIL. Køber er forpligtiget til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes inden 7 dage fra modtagelsen. Vi yder ingen garanti uden for Danmark. Kunden er pligtig til at transportere det mangelfulde udstyr til ITAGIL eller til et af ITAGIL anvist værksted.

FORBEHOLD OG ANSVAR
ITAGIL forbeholder sig ret til ændring i produkter og priser uden varsel, også uden at udgive ny prisliste. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og mangler i denne prisliste samt tilhørende kataloger og prospekter. I det omfang at ITAGIL er ansvarlig over for køberen, er ITAGIL’s ansvar begrænset til det direkte tab (max. varens pris), og dermed ikke følgeskader på tilsluttet udstyr eller indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og lign. Erstatning herfor kan maximalt andrage varens pris. ITAGIL påtager sig intet ansvar over for køberes forhold til eventuel tredjemand. ITAGIL hæfter ikke for krav rejst mod Kunden af tredjemand. Kunden skal skadesløsholde ITAGIL for krav rejst mod ITAGIL fra Kundens kunder, samarbejdspartnere eller lignende.

ITAGIL friholder sig for ethvert ansvar for tab af kundens data, med mindre andet er angivet i gældende ITAGIL SLA . Specielt er det kundens eget ansvar at tage backup af data inden indlevering/udlevering af hardware til reparation.

Enhver handel udføres under forbehold for force majeure, herunder samfundsmæssige uroligheder, manglende råmaterialer, naturkatastrofer, strejker, ildebrand, tyveri og enhver anden udefrakommende begivenhed, som forhindrer ITAGIL eller vores leverandører i at levere.

EJENDOMSFORBEHOLD
Det leverede forbliver ITAGIL’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

PRODUKTÆNDRINGER
ITAGIL forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

OPSIGELSE
Der er løbende måned plus 3 måneders opsigelse på alle abonnementer, licenser, services og lignende, medmindre der foreligger andet skriftligt aftalegrundlag med ITAGIL.

TVISTER
Enhver tvist mellem ITAGIL og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

SAMHANDELSBETINGELSER FOR NYE KUNDEFORHOLD
Uanset hvordan sagen modtages fra kunden, vil den indledende behandling foregå telefonisk. Her vil konsulenten sætte sig ind i problemstillingen/opgaven for herefter at kunne komme med anbefalinger til en løsning. Tiden, der bruges her, afhænger af opgavens karakter og kompleksitet. Som udgangspunkt skal kunden forvente fakturering for mindst en times arbejde.

Hvis konsulenten ikke har haft mulighed for at indsamle den nødvendige information til at kunne løse opgaven, foreslå en løsning eller komme med anbefalinger inden for den første time, så vil kunden blive informeret herom. Hvorfor en opgave altså ikke nødvendigvis løses inden for den førnævnte periode.

Perioden i den indledende kontaktfase vil i alle tilfælde blive faktureret, uanset varigheden, da der er tale om indsamling af information for at kunne løse opgaven bedst muligt. Ikke alle opgaver kan løses med telefonisk vejledning eller under samtalen, hvorfor supporten ikke nødvendigvis udelukkende udføres under dialogen, og derfor kan der blive faktureret for support, som udføres efter endt dialog.

Skulle opgaven ikke blive løst i den ovenstående kontaktfase, vil konsulenten estimere en tidshorisont for en løsning, og denne skal godkendes af kunden, inden ITAGIL ApS går videre med opgaven.

Skulle estimatet blive overskredet, så vil konsulenten tage kontakt til kunden for at aftale den videre behandling.

I alle sager påregnes supporttid til udfyldelse af intern dokumentation.

Bemærk at Ad Hoc kunder faktureres pr 30 minutter og Rammeaftalekunder faktureres pr 15 minutter.

I alle sager er vores generelle betingelser gældende.